Regler for sæsonpladser

 • Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer fra lejers husstand.  
 • Såvel lejer som overnattende gæster skal aflevere gyldigt campingpas til opbevaring i receptionen.
 • Udlånes vognen, bedes dette meddelt informationen. Gæsterne skal indskrives som alm. campister og betale alm. overnatningsgebyr. Strømforbrug tilskrives pladsens måler.  
 • Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt. 
 • En sæsonplads lejes for én sæson og elforbruget betales pr. måler.
 • Elforbruget betales senest ved sæsonens afslutning eller senest den 30 september. Bruges campingvognen efter den 1 oktober, skal elforbruget betales månedsvis ved hver vintermåneds afslutning. Betales elforbruget ikke rettidigt,  opkræves der et aconto på elforbruget på 500 kr. på næste årsleje regning.
 • En sæsonplads er tidligst gyldig fra betalingsdato og indtil da betales almindelig overnatningsgebyr. 
 • Det sidste år lejer har pladsen, skal pladsen ryddes og forlades senest 30/9. Er pladsen ikke ryddet og forladt på dette tidspunkt, er lejer pligtig til at betale vinterpladsleje. Er pladsen ikke ryddet og forladt den 1/2 det efterfølgende år, er lejer pligtig til at betale det efterfølgende års leje.
 • I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel skal vogn telt mm. Opstilles så det ikke forringer naboens opstillingsmulighed.  
 • Det er tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt pr. plads. Alt hvad der ikke placeres indenfor ovenstående skal fjernes hver gang pladsen forlades. Dette gælder også læhegn, havemøbler, cykler, ølkasser, gummibåde, grill mm.   
 • Det er lejerens ansvar, at græsset holdes nede og at der bliver klippet kanter og hæk omkring campingvogn og fortelt samt på hele den lejede plads (tænk på dette inden I tager hjem). Plæneklipper og hækkeklipper kan eventuelt lånes af os.  

o    Græs og kanter klippes mindst Hvert 3. uge

o    Hække klippes inden 12. juni og igen inden 25. sept.

 • Står vognen på pladsen efter 1. oktober, skal alle barduner sikres i stormpløkker. Til et fortelt skal der være mindst 10 stormpløkker, og lejer er forpligtiget til at stramme disse op mindst en gang om måneden i vinterhalvåret, således at forteltet ikke flyver væk og beskadiger andre vogne. Efter 1. november må der kun opstilles et lille vinterfortelt i stedet for sommerforteltet.
 • Elkablet fra vognen og til 220 elstikket skal være et godkendt gummikabel med jord, ledningerne skal være 3 X 2,5 kvadrat jf. stærkstømsreglementet. Tynde 2-ledede elledninger er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes pladsens elstik. Elstik på kablet skal være de blå, trebenede CEE stik.
 • Elkabel skal graves ned i græsset. Det er under ingen omstændigheder tilladt at lægge elkablet eller ledninger ovenpå græsset.
 • Såfremt et elkabel beskadiges under græsslåning, erstattes kablet ikke. Lejeren er ansvarlig for eventueller skader på campingpladsens elklipper eller personskader i sådanne situationer, hvorfor det er af største vigtighed at lejeren graver sine elkabler forsvarligt ned.
 • Alle slanger og kabler skal graves ned i jorden i hele slangens eller kablets længde.
 • Kæder eller snore til hunde må ikke ligge efterladte ovenpå græsset, men skal tages ind i forteltet når hunde ikke står bunden i snor.
 • Der tilhører max. 1 køretøj pr. plads som skal holdes indenfor campingenheden, øvrige køretøjer og gæster henvises til Parkeringsarealet syd for Hamborgvej på modsatte side af campingpladsen.
 • I perioden 1. november og indtil 15. marts er det ikke tilladt at køre på græsset eller parkere på græsset. Al trafik med bil i vinterhalvåret må kun ske på de faste veje og grusbelægninger.
 • Campingvogne som skal fjernes for vinterhalvåret skal således være fjernet inden udgangen af oktober måned.
 • Fortelt skal være taget ned inden 1. oktober. I Perioden 1. oktober til 31. marts er det kun tilladt at have et lille vinterfortelt sat op.
 • Campingvogn og fortelt skal holdes fri for alger.  
 • Campingvognen skal være mobil og kunne flyttes. 
 • Det er tilladt at have fast gulv i forteltet, dette skal dog fjernes ved sæsonafslutning med mindre andet er aftalt. 
 • Der er opstillet containere til glas, flasker og dagrenovation. Afskaffelse af alt andet affald påhviler lejer selv. Det er ikke tilladt at smide nogen som helst form for affald på Sankt Hans bålet.  
 • Hvis ikke andet er aftalt, skal pladsen være ryddet ved lejemålets ophør. Pladsen skal fremstå som ved modtagelse, dvs. græs og hæk skal være klippet, og der må ikke være efterladt, huller, fliser, træ eller andet affald, . Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting - heller ikke campingvogne/telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning, og oprydning sker for lejers regning. 
 • På pladsen må der ikke graves i græsset, lægges stenfliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter. Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
 • Opstår der tvivlsspørgsmål vedrørende lejemålet så spørg lejrchefen. 
 • Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode hvorfor der ikke vil finde nogen form for økonomisk kompensation sted ved fraflytning i utide.

 

 • Opsiges en lejer til fraflytning pga. misligholdelse af aftalen eller på grund af anden årsag, tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje.

 

 • I øvrigt bedes pladsens ordensreglement og Campingrådet campingreglement overholdt.

 

 • Værneting er retten i Thisted.

 

Vær med til at holde tingene i orden og i pæn stand, og hjælp med til at behandle tingene på samme måde som du behandler dine egne ting. Dette er til glæde for os alle og højner standarden, ligesom det er med til at holde omkostningerne nede.